Gennemsejlingshøjde
Den fri højde fra daglig vande til underkant af broens dragere er 5 m i midterfaget, aftagende ind mod land til begge sider til ca. 3,5 m.

Gennemsejlingsbredde
28 m.

Strøm
Oplysninger om strømmens retning og hastighed gives af brovagten over VHF på opfordring.

Generelle bestemmelser
Åbning af broen vil kunne foregå ved middelvind på op til 20 m/s fra alle retninger.
Skibspassage for lodspligtige skibe (over 35 meter) må ikke finde sted hvis der er medgående strøm på 2,0 mil eller derover, fare for påsejling.

Besejling
Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.
Advarsel: Opmærksomheden henledes på, at strømmen, der kan løbe ret hårdt, ikke altid sætter i gennemsejlingens retning, hvorfor skibe i tide må rette kursen af, således at de, når de nærmer sig broen, styrer så nær som muligt vinkelret på denne.

Åbningstider
Hele døgnet, se dog Generelle bestemmelser.
Brovagten kan kontaktes over VHF på kanal 16, 12 eller på tlf.: 97 87 50 55 

Kabler
Kabelfelt inden for en afstand af 400 m S og N for broen.

Bestemmelser for gennemsejling af Oddesundbroen.
I medfør af lov nr. 627 om sikkerhed til søs af 26. juli 2002 samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse § 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 2. juni 2006, for gennemsejling af Oddesundbroen.

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og – bredde
1.1 Broen, der fører over Oddesund mellem Grisetåodde og Sunddraget, er en enkeltfløjet klapbro med en fri gennemsejlingsbredde på 28 m. Broen hviler på 9 piller og har et bevægeligt parti mellem 6. bropille (anslagspillen) og 7. bropille (klappillen) regnet fra Grisetåodde-siden.

1.2 Den frie højde under de faste brofag er aftagende fra 5,0 m til 3,5 m ind mod land på begge sider af broen ved daglig vande.

1.3 Brofaget umiddelbart sydøst for gennemsejlingsfaget er spærret for al gennemsejling. I brofaget er anbragt skilte på begge sider af broen med påskriften: SPÆRRET. Skiltene er belyst om natten.

2. Placering af kabler i broens nærhed
2.1 I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider
3.1 Med mindre andet fremgår af bestemmelserne kan skibe til enhver tid vederlagsfrit forlange gennemsejling.

3.1.1 Brovagten er berettiget til at nægte skibe gennemsejling, når hensynet til togdriften kræver det, således navnlig fra 15 minutter før et tog ventes, og indtil 5 minutter efter toget er passeret.

3.1.2 Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

3.1.3 Fritidsfartøjer kan i perioden fra kl. 0545 til kl. 1745 alle ugens dage, forlange broen åbnet i henhold til åbningstider
Uden for dette tidsrum kan fritidsfartøjer forlange broen åbnet som anført i 3.1 til 3.1.2.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler
4.1 Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 grønt blink hvert 3. sekund (Fl.G.3s) på hver side af broen på den sydøstlige gennemsejlingspille (anslagspillen) og med 1 rødt blink hvert 3. sekund (Fl.R.3s) på hver side af broen på den nordvestlige gennemsejlingspille (klappillen).

4.2 På den sydøstlige gennemsejlingspille på hver side af broen er anbragt et tågehorn, som afgiver et tågesignal hvert 20. sekund (Horn(1)20s) i tilfælde af nedsat sigtbarhed.

4.3 Broen er belyst om natten.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling

5.1.1 Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger, således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for
broanlæggets sikkerhed.

5.1.2 Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.3 Brovagten bærer under tjenesten uniform eller uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.

5.2 Signaler fra skib

5.2.1 Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen: Det internationale signalflag N – eller i mangel heraf nationalflaget – hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
3) Alternativt kan brovagten kontaktes over VHF, kanal 16, 12, eller på telefon 97 87 50 55 

5.3 Signaler fra bro

5.3.1 Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra broens signalmast, der er placeret på broens nordvestlige pille (klappillen), blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten:
1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.
2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra øst. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 3 afgives.
3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra øst kan passere broen.
4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra vest. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 5 afgives.
5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra vest kan passere broen.

5.3.2 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en lang tone, tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for gennemsejling også blive slukket.

5.3.3 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i en afstand af mindst 400 m fra broen, således at risiko for påsejling af broen ikke opstår.

5.4 Passageregler

5.4.1 Broåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.

5.4.2 Skibe med en længde på 35 m (LOA) og derover skal ved passage af broen have lods ombord. Såfremt lods ikke er bestilt i forvejen må ventetid påregnes. Skibe, der inden for de sidste 6 måneder mindst 5 gange har passeret broen med samme fører, kan, så længe den pågældende fortsat fører skibet, for et begrænset tidsrum fritages for at benyttes lods på vilkår, at skibet er udstyret med VHF-anlæg med kanalerne 16, 12.

5.4.3 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må skibe kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne nødvendige fart.

5.4.4 Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte denne under passage af broen.

5.4.5 Oplysninger om strømmens retning og hastighed gives af brovagten over VHF på opfordring.

5.5 Generelle bestemmelser

5.5.1 Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at anvende bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Dato 22.03.2022 Oplysninger fra den danske Havnelods